Liz Comforts Patrick

Liz comforts Patrick when he has a meltdown over Robin.

Meltdown Monday

Meltdown Monday