Last Bites: Goodbye November

The co-hosts say goodbye to November.